بهسازی خاک یکی از مهمترین مراحل در ساخت و ساز و همچنین کشاورزی است. خاک به عنوان یکی از منابع اصلی زندگی برای گیاهان و جوانب دیگر زندگی در زمین، نیاز به حفظ و بهسازی دارد. یکی از روش‌های بهسازی خاک، تزریق مواد به خاک است که باعث افزایش کیفیت